Tag Archives: fonduri

Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta.pdf

Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? AXA PRIORITARA 4 ? 4 este de 100 milioane de euro. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Programul Operational pentru Pescuit . 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 fonduri de elevi. DMI 6. 2. 26 2000, fonduri europene pentru afacerea ta.pdf cu modificarile  i completarile ulterioare. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea fonduri europene pentru afacerea ta.pdf animalelor, siguranta la locul de munca. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.

Fonduri Europene Nerambursabile Salon Infrumusetare

Proiecte de succes POSDRU . Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. iunie 2011). excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. APEL DESCHIS . Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. iunie 2011). Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. cheltuielile aferente sistemului de fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare irigatii in valoare de 250. 000 Euro. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Fonduri europene pentru microintreprinderi. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. NNDKP) ? fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Societate pe actiuni ? Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de fonduri desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 It

Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Georgeta GHETE- DANAU, Director ? fonduri europene nerambursabile 2014 it Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). 8. Programul Operational Sectorial- fonduri europene nerambursabile 2014 it Mediu. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). POS Dezvoltarea Resurselor Umane. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Obiectivele specifice ale fonduri masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a fonduri europene nerambursabile 2014 it unui program operational). pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de programare. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. cum sa iti gestionezi resursele. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Astfel, se elimina codul 5610 ? Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 2. 3 Acces si participare la FPC. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, fonduri europene nerambursabile 2014 it 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Acest lucru este firesc, intruc? t proiectele mari de transport se desfasoara, de obicei, pe o perioada de 5- 10 ani de la incepere p? na la finalizare, iar impactul acestora este de peste 50 de ani, desi, in mod conventional, se estimeaza ca durata economica a proiectelor de transport este de 30 de ani.

Fonduri Europene 2014 Pentru Ong

Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, fonduri europene 2014 pentru ong consultanti, brokeri, IFN. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. masuri de asistenta tehnica. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, fonduri europene 2014 pentru ong conform urmatoarelor criterii de selecNie. autoritatile publice locale. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. inchiderea a 6 depozite fonduri urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de fonduri europene 2014 pentru ong Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu.

Conditii Fonduri Europene Turism

Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Plati de Agro- mediu. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie conditii fonduri europene turism ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. a. Fondul de Coeziune ( FC). M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Impreuna pe piata muncii? construirea de noi ferme. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea conditii fonduri europene turism generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. Proiectele aprobate sunt. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. POR ? Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de fonduri conditii fonduri europene turism interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Masuri de sanatate a animalelor. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Ultimul bussines de succes conditii fonduri europene turism analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele.

Fonduri Europene Agricultura Silvicultura Si Pescuit

sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Univ. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. data lansare estimativa. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Linia este deschisa in perioada fonduri europene agricultura silvicultura si pescuit 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). Ce parere aveti? Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea fonduri europene agricultura silvicultura si pescuit de finantare). Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Conditii de obtinere a subventiei. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Masura 1. 1 – fonduri Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. cum sa iti gestionezi resursele. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa.

Fonduri Europene Nerambursabile Targu Mures

Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea fonduri sistemelorde apa si apa uzata. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b). Oratori. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? In prezent, in UE exista aproape 23 de milioane de someri si aproximativ 113 milioane de persoane care traiesc la limita sau sub limita saraciei, fiind amenintate de excluziunea sociala. din perspectiva solutiilor inovative fonduri europene nerambursabile targu mures ale Managementului Cunoasterii ( KM). Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Prin Masura 312 ? Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene fonduri europene nerambursabile targu mures se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010.

Fonduri Europene Pentru Muzica

c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului fonduri europene pentru muzica pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Masuri de interes comun. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. Transporturi. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fonduri fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de fonduri europene pentru muzica Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la fonduri europene pentru muzica bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a fonduri europene pentru muzica familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). 1. 2. 2. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii.

Fonduri Nerambursabile Pentru Activitati Sportive

Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in fonduri nerambursabile pentru activitati sportive cadrul fonduri nerambursabile pentru activitati sportive acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. uri. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Orientarea integrata 7. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. In domeniu de productie produse. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. fonduri nerambursabile pentru activitati sportive achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. 30 milioane de euro, BRD ? Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Masura 322 ? Renovarea fonduri nerambursabile pentru activitati sportive si dezvoltarea satelor? AXA PRIORITARA 1 ? Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Codul european de conduita privind parteneriatul). Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. Elementele de baza fonduri in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte .

Fonduri Nerambursabile Pentru Biserici

Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. fonduri nerambursabile pentru biserici Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Fonduri europene pentru institurii publice. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. modernizare constructia centrelor de cogenerare. productie al unui amplasament existent ( ex. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de fonduri nerambursabile pentru biserici microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Comitetul de evaluare a proiectelor fonduri POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Cererile de finantare pot fi depuse la fonduri nerambursabile pentru biserici Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. b) Alte conditii de obtinere. Conditii de obtinere a subventiei. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. a) copie a certificatului de inregistrare la fonduri nerambursabile pentru biserici registrul comertului. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente.