Tag Archives: fonduri

Fonduri Europene Vita De Vie 2014

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. 2- 4 membrii experti independenti. fonduri europene vita de vie 2014 Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana fonduri europene vita de vie 2014 si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Nu abandona scoala. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri fonduri pentru proectele cu finantare europenea . Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. Axa LEADER. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea fonduri europene vita de vie 2014 lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta fonduri europene vita de vie 2014 si Programele Operationale). Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte.

Proiectanti Fonduri Europene Cluj

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. fonduri 3. 1. 2. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata proiectanti fonduri europene cluj de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. 794/ 26. 02. 2008). Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. IMM definite conform Legii nr. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. La nivel national. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( proiectanti fonduri europene cluj FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. De exemplu. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Axa LEADER. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare.

Fonduri Europene Pentru Vulcanizari

Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Nu abandona scoala. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu fonduri europene pentru vulcanizari dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va fonduri europene pentru vulcanizari putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Mediul rural ? fonduri europene pentru vulcanizari Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. 44 2008. Pagina ( de la. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru fonduri beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si fonduri europene pentru vulcanizari a mediului. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.

Fonduri Nerambursabile Pentru Capre

2- 4 membrii experti independenti. Principalele elemente ale fonduri nerambursabile pentru capre Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea si punerea in aplicare a programelor de educatie in contexte non- formale. 1 ? 29 iulie 2011. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. apdrp. fonduri nerambursabile pentru capre ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. organizatii de pescari. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Operatiunea 3. 2. 1. 1. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui fonduri amplasament existent. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Masuri de tranzitie pentru Romania. 0- 23, 000 ( maxim 15 fonduri nerambursabile pentru capre puncte ). POSDRU. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Fii activ pe piata muncii. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. ii. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. i. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei?

Fonduri Europene In Educatie

Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai fonduri europene in educatie masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. I. F. N. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. 1974/ 2006, cum ar fi. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. a. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa: ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa: martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor fonduri europene in educatie egale pe piata muncii
” Sanse fonduri europene in educatie egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa: ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa: ianuarie 2011 Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa: februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare: Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011
” Universitate pentru piata muncii” – data lansare estimativa: februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul fonduri Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Fonduri Europene Piscine

Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Termene limita de obtinere. sindicatele si patronatele. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate fonduri europene piscine acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. In raportul comisiei europene s- au gasit fonduri mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. AXA 2. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica fonduri europene piscine pentru POS- T. durata proiectului este de 30 de luni. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Procentul de co- finantare variaza de la fonduri europene piscine 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

? Raporteaza in mod regulat ( fonduri europene piscine lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana.

Fonduri Europene Activitate Medicala

Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa. este situata pe teritoriul Narii. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in fonduri europene activitate medicala baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie. ATENTIE. AXA PRIORITARA 4 ? transfrontalier, transnational si interregional. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. 2. 3. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra fonduri europene activitate medicala este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. AXA 4. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. POSDRU 97 6. 3 S 59120. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii fonduri europene activitate medicala riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. POSCCE. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. fonduri 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ?

Lista Fonduri Europene Masura 141

Universitate pentru viitor ( strategice). Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Daca din lista fonduri europene masura 141 perspectiva unui actor privat ? return on investment? se va implementa pe lista fonduri europene masura 141 o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. furnizori de transport public. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor fonduri la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii lista fonduri europene masura 141 gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). I. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO.

Fonduri Europene Pentru Locuri De Joaca

Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie fonduri europene pentru locuri de joaca pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. din Satu Mare? Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Parteneri in formare continua ( granturi). achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin fonduri europene pentru locuri de joaca HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. 2- 4 membrii experti independenti. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care va transpune obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilit? nd coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. In judetul fonduri Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Contributia Guvernului Romaniei ? Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. 1. 1. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. granturi). Dambovita- Gratia- fonduri europene pentru locuri de joaca Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Utilaje

construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. La nivel regional. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Programul Operational Sectorial- Mediu. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Pentru a putea fonduri europene nerambursabile pentru utilaje primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea fonduri europene nerambursabile pentru utilaje lor geografica. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 4. 1. 1. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre fonduri europene nerambursabile pentru utilaje cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente fonduri actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). service auto, spalatorii, etc. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor fonduri europene nerambursabile pentru utilaje Europene. 1. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane.