Category Archives: Fonduri

Fondurile Europene In Agricultura

AXA 3. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. maxim 15 puncte). Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. A. I. P. P. I. M. M. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. fondurile europene in agricultura 000 de euro pentru tinerii pana in 35. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Doresc sa accesez Masura 112 si fondurile europene in agricultura sa cultiv porumb zaharat. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. 1. 4. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). destinat sa consolideze . 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Fii activ pe piata muncii. Constr? ngerile financiare si conditionalitatile la nivel european, care determina alocarile financiare la nivelul fiecarui Stat Membru sau la nivel sectorial/ regional.

Fonduri Europene Pentru Terenuri De Sport

Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? Formele asociative pot fi constituite  i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. fonduri europene pentru terenuri de sport Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. etc. datele comparative la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. MCSI. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale fonduri europene pentru terenuri de sport de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a fonduri ue infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). 1974 2006, cum ar fonduri europene pentru terenuri de sport fi. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. iunie 2011). Actionam impreuna( strategice). 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv.

Internship Fonduri Europene Cluj

individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a internship fonduri europene cluj le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. 20 2. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). a. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta europene cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. 4. 1. 2. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. In cazul proiectelor internship fonduri europene cluj de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. fundatii. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . 1. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de internship fonduri europene cluj cunostinte. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Persoana fizica. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, internship fonduri europene cluj una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM.

Fonduri Nerambursabile Pt Solarii

Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de fonduri nerambursabile pt solarii un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino fonduri nerambursabile pt solarii la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. 3. 5. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere; stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime; consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului.

Fonduri Nerambursabile Service Auto 2014

Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Echipamentele pentru protectia mediului, fonduri structurale reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Administratie si buna guvernanta. Persoana fizica. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. fonduri nerambursabile service auto 2014 POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. are o dimensiune economica fonduri nerambursabile service auto 2014 cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Afinelor

In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Sunt Eligibile. Totodata, pentru investitiile in infrastructura turistica locala ( centre de informare, marcaje turistice, etc), au fost depuse 31 de proiecte cu o valoare publica totala de 23, 27 de milioane de lei. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Dr. camerele de comert si industrie. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie fonduri europene pentru cultivarea afinelor a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor fonduri europene pentru cultivarea afinelor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. fonduri europene pentru cultivarea afinelor Procesul de globalizare implica cresterea concurentei In toate sectoarele economiei. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. care este rolul unui manager de proiect. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. 4. 2. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie fonduri europene pentru cultivarea afinelor nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Programul National de Dezvoltare Rurala. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator.

Fonduri Europene Nerambursabile Apdrp

AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. 2. 1. 1. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. Fii intreprinzator ( strategice). Solicitanti eligibili. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National fonduri europene nerambursabile apdrp Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. NU in cadrul acestei masuri. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. In cadrul acestei linii de finantare, se pot fonduri europene nerambursabile apdrp primi fonduri nerambursabile pentru. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. 3. 4.

Fonduri Europene Pentru Ferme Agricole

Prin aceasta directie de actiune se urmareste intensificarea activitatilor de sprijin real pentru beneficiarii proiectelor. POR). Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. extinderea capacitatii de productie. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Astept un raspuns. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. 7. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. O data cu dobandirea calitatii de fonduri europene pentru ferme agricole stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a fonduri europene pentru ferme agricole contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei fonduri europene pentru ferme agricole de Urgenta a Guvernului nr. accesul pe noi piete. Perioada aplelului deschis. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. 3. 2. CINE poate obtine finantare. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale.

Accesare Fonduri Europene 2014 Apicultura

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Termenul limita. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. accesare fonduri europene 2014 apicultura Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de accesare fonduri europene 2014 apicultura hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). 20%. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? 13. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). Ordin nr. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. accesare fonduri europene 2014 apicultura Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. 1. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Cresterea relevantei ofertei de educatiei si formare profesionala prin anticiparea nevoilor pietei muncii si corelarea intre cerere si oferta, si asigurarea unor procese de formare initiala inclusiv programe de ucenicie, stagii de practica si mobilitati, in masura sa asigure o tranzitie adecvata de la scoala la locul de munca.

Fonduri Europene Pentru Domeniul Medical

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in fonduri europene pentru domeniul medical scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de fonduri europene pentru domeniul medical evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta fonduri ue Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. ce contine un dosar de finantare. 4. 1. Fondurile nerambursabile fonduri europene pentru domeniul medical vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand fonduri europene pentru domeniul medical a fi suportate de beneficiarul proiectului. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ).