Category Archives: Fonduri

Fonduri Europene Pentru Tinerii Antreprenori

In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. fonduri europene pentru tinerii antreprenori Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Administratie si buna guvernanta. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila europene din rezultatul operatiunii. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. Tilul proiectului. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. europene e slaba. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada fonduri europene pentru tinerii antreprenori 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI).

Fonduri Europene Harghita

conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. fonduri europene harghita Acest material promotional se distribuie gratuit. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. Interviu cu Dacian Ciolos. Schimb de bune practici ( granturi). D? tente Consultants ( Paris). Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. culturale. Investeste in oameni. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. 4. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. In plus, instrumentele financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu Fondul European de Investitii ( FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. Mediu si schimbari climatice. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. 2. 2 Cai ferate si servicii. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra fonduri europene harghita mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Piscine

simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. 1. 2. 3. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. sau 2. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise fonduri europene pentru piscine si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. Operatiunea c). Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire fonduri europene pentru piscine turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca fonduri europene pentru piscine alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile fonduri europene pentru piscine si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Reconstructia statutului femeii. service auto, spalatorii, etc. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 3388 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 20% contributia Guvernului Romaniei. productie al unui amplasament existent ( ex. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune.

Fonduri Europene Ciupercarie 2014

Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Acest tip de proiect fonduri europene ciupercarie 2014 se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Raspuns. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. Pentru o viata mai buna? Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – fonduri europene ciupercarie 2014 CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de fonduri europene ciupercarie 2014 Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Proiecte de succes POSDRU . februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. 1. 2. 3. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? O 1. 1. 1. A1 ? Diversificarea producNiei in funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Comitetul Interinstitutional fonduri nerambursabile pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. potentiali poli de crestere. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit.

Fonduri Nerambursabile Pentru Magazin De Haine

40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si fonduri nerambursabile pentru magazin de haine sociale. Dacian Ciolos a raspuns unui interviu in cadrul vizitei efectuate in Iasi cu privire la continuarea investitiilor in agrigultura in perioada 2013- 2020. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. AXA 4. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Proiectele aprobate sunt. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. respectiv. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de fonduri nerambursabile pentru magazin de haine centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. oportunitati de ocupare ( strategice). Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art.

Fonduri Nerambursabile Livada

Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. Tipul solicitantului eligibil. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Din comunicatul fonduri nerambursabile livada transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. concentrarea asupra unui numar relativ redus de prioritati/ obiective tematice si domenii majore de interventie/ prioritati de investitii, in vederea maximizarii impactului fondurilor si asigurarii unei eficiente crescute in procesul de management. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. posete de plaja, posete mari, posete plic, etc), avand cateva magazine in orasele mari si un magazin online unde are posibilitatea sa vanda posete online la nivel national. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este fonduri nerambursabile livada de 24%. 2. 1. 1. 2. 1 Tranzitia de la scoala la o viata activa. Proiectul ? fonduri nerambursabile livada FEMEI 2010? Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). mobila). Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Integrare pe piata muncii ( strategice). b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. 23- 08. 2011. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Fii activ pe piata muncii. promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.

Fonduri Europene Cu Nuci

Contributia minima a solicitantului Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului trebuie sa reprezinte minimum 30, 00% din valoarea eligibila a proiectului. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat fonduri europene cu nuci in etapa de procesare cat si in cea de distributie a produselor obtinute. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, fonduri europene cu nuci in valoare de 105, 11 milioane de euro. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Conditii de obtinere a subventiei. Am voie fonduri europene cu nuci sa forez pentru irigarea plantatiei? grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Prezinta. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. 2. 1. 4. 1. 5. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de fonduri europene cu nuci minim 20% din. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Invata pentru cariera ta. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte.

Fonduri Europene E-sanatate

Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii fonduri europene e-sanatate in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . 36 1991). iunie 2011). Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Transporturi. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive. Gestionarea financiara este mai flexibila. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de fonduri europene e-sanatate finantare sunt. fonduri europene e-sanatate Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro).

Fonduri Nerambursabile Martie 2014

Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Prioritati ale aceste masuri. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati fonduri nerambursabile martie 2014 si etnia roma. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor fonduri nerambursabile martie 2014 si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. In prima zi vom vorbi despre. 12. 750. 000 euro. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. 4. 1. a. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Sursa. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Contributia Uniunii Europene ? 80%. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia fonduri nerambursabile martie 2014 de a va inregistra daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere.

Fonduri Europene Tm.ro

Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale fonduri nerambursabile non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Competente pentru competitivitate ( strategice). 36 1991). Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de fonduri europene tm.ro conducator ( sef) de exploatatie. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si fonduri europene tm.ro Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. 1 ? Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare).